Long Geylang tạm ngưng dịch vụ trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 09.07.2021

Long Geylang tạm ngưng dịch vụ trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 09.07.2021

Long Geylang tạm ngưng dịch vụ trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 09.07.2021

0